Sneakerjagers Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

De actie is een promotioneel kansspel in de zin van de gedragscode promotionele kansspelen. De gedragscode is te raadplegen via: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/

Enkel een in Nederland woonachtig persoon die 16 jaar of ouder is, is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

Medewerkers van Sneakerjagers & New Balance, alsmede de door Sneakerjagers/New Balance ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

Op deze actie is tevens het Privacy Statement van Sneakerjagers van toepassing. Deze is te vinden op: https://blog.sneakerjagers.nl/nieuws/privacy/

Artikel 2. Deelname

De actie loopt van donderdag 1 juli 2021 / 9:00 uur tot en met vrijdag 2 juli / 9:00 uur.

Je neemt deel aan de actie wanneer je een story binnen het bovengenoemde tijdsbestek post waarin je maat in EU size en de @sneakerjagers tag duidelijk zichtbaar zijn. Je wijst op deze foto naar de schoen die je graag zou willen winnen. Deze schoen zijn afgebeeld op het linker raam van de New Balance store in Amsterdam op de Leidsestraat 30, 1017 PB Amsterdam.

Sneakerjagers & New Balance behouden zich het recht voor te allen tijde deelnemers uit te sluiten, in het bijzonder wanneer een deelnemer onjuiste gegevens heeft verschaft of op een ander wijze in strijd met deze actievoorwaarden handelt.

Artikel 3. Slotbepaling

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Sneakerjagers website: https://blog.sneakerjagers.nl/nieuws/terms/

Sneakerjagers is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie of de uitgekeerde prijzen.

Voor eventuele klachten over de actie kunt u zich richten tot: info@sneakerjagers.nl

In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Sneakerjagers.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met deze actie, zullen aansluitend