Skip to content

Gegevensbescherming en privacybeleid

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze gegevensbeschermingsverklaring die u onderaan deze tekst vindt.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens vindt u in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer de website wordt bezocht. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in beroep te gaan.

U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Raadpleeg het Privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking” voor meer informatie.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze hulpmiddelen en uw mogelijkheden om er bezwaar tegen te maken, vindt u in het volgende privacybeleid.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe we dit doen en met welk doel.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Nota over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Stepr-Online
Boothstraat 2a
3512 BW Utrecht
Niederlande
E-Mail: [email protected]

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f van de DPA, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende, beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient ter vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar conform art. 21 lid 1 DSGVO).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover deze gekoppeld is aan dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor direct marketing (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DPA’s hebben de betrokkenen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk hebben. Dit recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft er recht op dat de gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde worden doorgegeven. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissen en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiertoe kunt u, evenals voor verdere vragen over persoonsgegevens, te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum aangegeven adres.

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit na te gaan. Voor de duur van de herziening heeft u het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.

Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, hebt u het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te wissen. Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de belangen van de betrokken partijen, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de handhaving, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Verzet tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee tegengesproken. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijv. via spam-mails.

Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Sommige van de internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

• Browsertype en -versie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de computer die toegang heeft
• Tijd van de serveraanvraag
• IP-Adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op grond van Art. 6 para. 1 letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

If you contact us by e-mail, telephone or fax, your request and all personal data (name, application) will be stored and processed by us for the purpose of processing your request. We will not forward this data without your consent.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6 Para. 1 letter b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de nakoming van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De door u via contactinformatie aan ons toegezonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registratie met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op onze website te registreren, kunt u zich registreren met Facebook Connect. Deze dienst wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Als u besluit om u aan te melden bij Facebook Connect en op de knop “Aanmelden bij Facebook”/”Verbinden met Facebook” klikt, wordt u automatisch doorgestuurd naar het Facebook-platform. Daar kunt u zich met uw gebruiksgegevens aanmelden. Hierdoor wordt uw Facebook-profiel aan onze website of onze diensten gekoppeld. Deze koppeling geeft ons toegang tot uw gegevens die bij Facebook zijn opgeslagen. Dit zijn vooral:

• Facebook Naam
• Facebook profiel en omslag foto
• e-mailadres geregistreerd bij Facebook
• Facebook-ID
• Facebook vriendenlijsten
• Facebook Likes (“vind-ik-leuk” informatie)
• Verjaardag
• Geslacht
• Land
• Taal

Deze gegevens worden gebruikt om uw account in te stellen, te verstrekken en te personaliseren.

De registratie bij Facebook Connect en de daarmee verbonden gegevensverwerkingsprocedures zijn gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het privacybeleid van Facebook. Deze zijn te vinden op: https://facebook.com/about/privacy/ en https://facebook.com/legal/terms/.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 para. 1 letter b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik van de dienst voor de gebruiker mogelijk te maken of in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Sociale media

eRecht24 Safe Sharing Tool

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze pagina maakt gebruik van de eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool brengt alleen rechtstreeks contact tot stand tussen netwerken en gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het klikken op de knop geldt als toestemming in de zin van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.

Deze tool geeft niet automatisch gebruikersgegevens door aan de beheerders van deze platforms. Indien de gebruiker bij een van de sociale netwerken is geregistreerd, verschijnt bij gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen alvorens deze te verzenden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site delen in sociale netwerken, met inachtneming van de regelgeving inzake gegevensbescherming, zonder dat de beheerders van de netwerken volledige surfprofielen aanmaken.

Facebook Plugins (Like & Deel-knop)

Onze pagina’s integreren plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like-Button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Instagram Plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De Instagram plug-in wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest Plugin

Op onze site gebruiken we sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest servers. De plugin stuurt protocolgegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres omvatten, het adres van bezochte websites die ook Pinterest functies bevatten, het type en de instellingen van uw browser, de datum en tijd van uw verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies.

Het gebruik van de Pinterest plug-in is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Voor meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, alsmede over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid vanPinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken Een opt-out cookie wordt ingesteld om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site te voorkomen: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google, maar ook van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.

U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de paragraaf “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Duur van de opslag

Gegevens op gebruikers- en evenementniveau die bij Google zijn opgeslagen en gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. Gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een hulpmiddel om uw gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Met Hotjar kunnen wij onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Ook kan Hotjar bepalen hoe lang de muisaanwijzer op een bepaalde positie is blijven staan. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heat maps te maken, die kunnen worden gebruikt om te bepalen welke delen van de website de websitebezoeker het liefst bekijkt.

Wij kunnen ook bepalen hoe lang u op een pagina bent gebleven en wanneer u die hebt verlaten. Wij kunnen ook bepalen op welk punt u uw invoer in een contactformulier hebt afgebroken (zogenaamde conversietrechters).

Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. In het bijzonder kunnen deze cookies worden gebruikt om vast te stellen of onze website met een bepaald eindapparaat is bezocht of dat de functies van Hotjar voor de betreffende browser zijn gedeactiveerd. Hotjar-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Het gebruik van Hotjar en de opslag van Hotjar cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Deactiveren van Hotjar

Als u het verzamelen van gegevens door Hotjar wilt uitschakelen, klikt u op de volgende link en volgt u de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out

Let op: Hotjar moet voor elke browser of elk eindapparaat afzonderlijk worden gedeactiveerd.

Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hotjar op Link: https://www.hotjar.com/privacy

Contract voor orderverwerking

Wij hebben een contract voor contractverwerking gesloten met Hotjar om de strenge Europese regels inzake gegevensbescherming toe te passen.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google AdSense gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie, zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s, worden geëvalueerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 letter f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het doel zoals hiervoor omschreven.

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) om conversie te meten.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden getraceerd nadat zij op een Facebook-advertentie hebben geklikt om naar de website van de aanbieder te worden doorgestuurd. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook-Data Use Directive kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op pagina’s binnen Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-exploitant niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen van https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. U moet ingelogd zijn bij Facebook om dit te doen.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u de nieuwsbrief hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

MailChimp is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Indien u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een in de e-mail opgenomen bestand (de zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt.

Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende nieuwsbriefontvanger. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyses van MailChimp wenst te ontvangen, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden werden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Meer details kunt u vinden in het privacybeleid van MailChimp onder: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde “Data-Processing-Agreement” gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Plugins en gereedschappen

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Deelname en privacybeleid voor wedstrijden van Stepr-Online (Sneakerjagers)

Werkingssfeer

Dit deelname- en privacybeleid is van toepassing op alle wedstrijden die door Stepr Online worden georganiseerd.

Exploitant van de dienst Stepr Online

Stepr Online
Boothstraat 2a
3512 BW Utrecht
Netherlands

Verklaring van deelname

Elke natuurlijke persoon die vanaf de start van de wedstrijd de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, komt voor deelname in aanmerking. Deelname is gratis en vrijwillig.

De wedstrijden zijn individueel beperkt in tijd en ruimte. De prijzen worden willekeurig bepaald.

Online-deelname vindt plaats wanneer de aangegeven, noodzakelijke stappen zijn gezet.

De vereiste gegevens moeten door de deelnemer naar waarheid worden verstrekt.

Stepr-Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aan u verzonden producten, behoudens in geval van bewijs van opzet of grove nalatigheid van Stepr-Online.

De geadverteerde prijs wordt alleen verloot onder de daadwerkelijke deelnemers. De noodzakelijke informatie moet volledig en tijdig door de deelnemer worden verstrekt.

Een contante betaling van de waarde van de prijs en een omruiling zijn uitgesloten. De prijzen zijn niet overdraagbaar.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voor- en achternaam en/of accountnaam openbaar worden gemaakt.

De gegevens van de winnaar worden uitsluitend gebruikt voor de wedstrijd en worden na afloop volledig gewist.

De wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Instagram en Facebook. Alle andere vragen zijn gericht aan Stepr-Online.

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

Gegevensbescherming

Stepr-Online heeft persoonlijke gegevens nodig voor het uitvoeren van een prijsvraag. Om het product te kunnen versturen, moeten de gegevens van de winnaar, bijv. volledige naam en adres en/of e-mail adres, naar Stepr-Online worden gestuurd.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van de deelnemer gewist.

Toepasselijk recht

De wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland.

AFFILIATES DISCLAIMER

De website bevat links naar gelieerde websites, en wij ontvangen een gelieerde commissie voor elke aankoop die u via dergelijke links op de gelieerde website doet. Onze partners zijn onder andere de volgende:

Awin, Webgains, Daisycon, Tradedoubler, CJ Affiliate, eBay, TradeTracker, Rakuten, Partnerize